Skip to content

Oferta

ZAKRES USŁUG

Biznesplan i ocena rentowności

Oferujemy obsługę w tym zakresie dla każdego rodzaju prowadzonej działalności, niezależnie od rozmiarów i etapu rozwoju podmiotu.

Biznesplan sporządza się najczęściej podczas:

  • tworzenia nowego podmiotu
  • pozyskiwania źródeł finansowania dla swojego biznesu
  • tworzenia oferty dla potencjalnych wspólników

Ocenę rentowności przeprowadza się najczęściej podczas:

  • wdrażania nowego projektu w przedsiębiorstwie
  • sporu, co do zasadności ekonomicznej swoich przedsięwzięć
  • udziału w przetargach
  • procesu wyznaczenia progu rentowności i określeniu akceptowalnego poziomu kosztów

Ofertę w zakresie sporządzania biznesplanu kierujemy w szczególności do nowych podmiotów, które szukają źródeł finansowania swojej działalności. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, wspierając Klienta również doradztwem w zakresie założeń, niezbędnych do sporządzenia planu prowadzenia własnego biznesu.

Oceny rentowności dokonujemy dla podmiotów jako całości oraz dla poszczególnych przedsięwzięć, uwzględniając czynniki wewnętrzne, zewnętrzne oraz wartości pieniądza w czasie.